سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
قضایی 
دانشگاه علوم قضايي 
استاد 
1394/06/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
استاد 
تدریس 
مركز مطالعات اسلامي تشخيص مصلحت نظام 
عضو هيئت علمي 
1394/03/10 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
عضو هيئت علمي كميته مطالعات اسلامي تشخيص مصلحت نظام