تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
84 
فقه واصول 
قم 
16.00 
سطح 4 
94 
فقه و اصول 
قم 
17.00 
دکترا 
2016 
مدیریت استراتژیک 
منچستر - انگلستان 
18.00